Wojewoda dofinansuje drogi. Nabór wniosków do 12 kwietnia (KOMUNIKAT)

Wojewoda Mazowiecki ogłasza nabór wniosków na 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w regionie. Wnioski o dofinansowanie można składać do 12 kwietnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

fot. ZDM

Fundusz Dróg Samorządowych to ważny element rządowego programu wspierania samorządów w wychodzeniu z wykluczenia komunikacyjnego, obok projektu przywracania połączeń autobusowych. Dziś dobre drogi, to niezbędna rzecz nie tylko dla naszej wygody podróżowania, bezpieczeństwa, ale także dla właściwego rozwoju regionów. Jest to też odpowiedź na oczekiwania mieszkańców i władz lokalnych, którzy także w braku odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej widzą bariery rozwojowe. Potrzeby w tym zakresie są duże. Dlatego już w tym roku przeznaczamy na terenie województwa blisko 500 mln zł na budowę, przebudowę czy remonty dróg gminnych i powiatowych. Naszą wspólną odpowiedzialnością, wojewody i samorządów, jest tą kwotę właściwie i zgodnie z potrzebami wydatkować –informuje Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

Przedstawiciele mazowieckich samorządów do 12 kwietnia br. mogą składać wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w ramach naboru ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiotem wniosku może być zadanie obejmujące odcinek lub odcinki dróg, będących drogą publiczną (powiatową lub gminną). Samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50 do 80 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania. Kwota w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa mazowieckiego to 497 598 938,56 zł, z czego kwotę 379 703 682,56 zł przeznacza się na dofinansowanie zadań zgłoszonych w ramach niniejszego naboru.

Gminy mogą złożyć dwa wnioski i otrzymać środki z budżetu państwa na dofinansowanie dwóch zadań, natomiast powiaty ziemskie oraz miasta na prawach powiatu mogą złożyć trzy wnioski i otrzymać dofinansowanie na realizację trzech zadań.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie ustawowy zarządca drogi, odpowiednio: dla dróg powiatowych – zarząd powiatu, prezydent miasta, prezydent miasta na prawach powiatu, dla dróg gminnych – wójt, burmistrz, prezydent miasta, prezydent miasta na prawach powiatu.

Wniosek może dotyczyć budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych lub dróg powiatowych wraz z ich skrzyżowaniami oraz skrzyżowaniami z innymi drogami publicznymi.

Do zgłoszonego zadania wnioskodawca powinien posiadać pełną dokumentację techniczną i projektową oraz dopełnić wszystkich wymogów prawnych związanych z jego realizacją, tzn. powinien posiadać aktualne zgłoszenie, pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz inne wymagane przepisami, w tym przepisami o ochronie środowiska, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i oceny.

Wnioski należy składać osobiście w kancelarii głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pokój nr 1, wejście F) lub pocztą (adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia br. W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakładce „Programy Rozwoju Sieci Dróg Lokalnych” lub pod linkiem: https://mazowieckie.pl/pl/urzad/aktualne-projekty/programy-przebudowy-dro/fds/nabor2019/37944,Ogloszenie-Wojewody-Mazowieckiego-z-13032019-roku-o-naborze-wnioskow-o-dofinanso.html

(mat. pras. Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego)

 

Dodaj komentarz